top of page

DANIŞAN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla ILST Yaşam Bilimleri Enstitüsü Psikoloji, Eğitim, Danışmanlık ve Yayıncılık Ltd. Şti (“TYBE”) Avukatı tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. Danışan Kayıt TYBE’ye misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz kaydolmanız amacıyla misafir hizmetleri personelimiz tarafından “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

- İsim Soyisim

- Cep Telefonu

- E-posta Adresi

- Randevu bilgisi

Ayrıca danışan kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına www.tybe.org ve/veya www.tunatuner.com adresinde ve TYBE’de bulunan danışan kayıt işlemi bankosunda KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için ayrı ayrı formlar yer almaktadır. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. Hizmetlerimiz

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların TYBE’’den almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime kapalı şekilde muhafaza edilmektedir.

III. Danışan Çıkış

Misafirlerimizin hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

- İsim Soyisim

- Fatura Bilgileri

IV. Diğer Hizmetler

a) Misafir Hizmetleri

TYBE’yi aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla, aşağıdaki kişisel verileriniz “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenir:

- İsim Soyisim

- Telefon Numarası

- E-posta Adresi

- Randevu Bilgisi

- Şikayetler

- Öneriler

​​

b) İnternet Sitesi

TYBEye ilişkin hazırlanmış internet sitesinde İletişim Bilgileri bulunmaktadır. Bu İletişim Bilgilerini kullanarak TYBE ile iletişime geçebilirsiniz. Yine internet Sitesi üzerinden “Randevu Almak istiyorum” seçeneğini kullanılarak, müşteri hizmetleri danışmanı ile whatsapp üzerinden iletişime geçerek ve İsim-Soyismini, E-posta Adresini, konuyu ileterek randevu oluşturmanız mümkündür. Bu bilgiler ışığında uygunluk durumuna göre ve ilgili kişiye paylaşmış olduğu iletişim bilgileri aracılığı ile dönüş verilir.

c) Bilgilendirme Faaliyetleri

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimize randevu zaman bilgileri ile ilgili olarak bilgilendirme yapılmaktadır. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

Online olarak hizmet alımı yapılması durumunda ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ üzerinden danışmanlık gerçekleştirilecek olup, TYBE tarafından bu görüşmeler esnasında ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ verileriniz kayıt altına alınmayacak ya da işlenmeyecektir. Online hizmet alımı esnasında kullanılan ‘sunucuları yurtdışında bulunan uygulama’ tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi ve yine aynı hukuki sebebe dayanarak yurtdışına aktarılabilmesi durumu, kullanılan uygulamanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu görüntülü görüşmeye katılmanız bu konuda vermiş olduğunuz açık rızanız olarak değerlendirilecektir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki:

1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak “KVKK Erişim / Bilgi Talep Formu” üzerinden TYBE’ye iletebilirsiniz.

 

Bu aydınlatma metni altı ayda bir olarak 30-06-2022 tarihinde güncellenmiş olup, TYBE tarafından internet siteleri ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.

TYBE’den Aldığım hizmetlerin psikolojik danışmanlık ve koçluk faaliyetleri kapsamında olduğunu, hiçbirinin tıbbi tedavi yerine geçmeyeceğini, herhangi bir hastalık vb durumlarında tıp doktorlarına başvurmam gerektiğini ve yaşamdaki tüm seçimlerimin bir erişkin olarak benim sorumluluğumda olduğunu biliyorum.

Okudum, anladım, aydınlatıldım.

bottom of page